Het Danslokaal – Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR HET DANSLOKAAL

Versie 1.2 – geldend vanaf 1 maart 2015

1 Definities

Eigenaar: Shura Glasmacher, Het Danslokaal hierna te noemen Het Danslokaal.

Huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de studio(s) wil gebruiken, hierna te noemen Huurder.

Huurovereenkomst of Offerte voor incidentele verhuur: Het geheel van de reservering door Huurder en de bevestiging hiervan door Het Danslokaal en/of Huurdersovereenkomst voor bepaalde tijd, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Studio(s):

De ruimte(s) van Het Danslokaal gelegen in het voormalige Honigcomplex, Waalbandijk 12F, 6541AJ, op 1e etage te Nijmegen en bijbehorende algemene ruimtes zoals gangen, kleedkamer, douche en toiletten.

2 Huurtarief en betaling

2.1  Huurder dient het verschuldigde huurtarief te voldoen op de wijze zoals in de Huurovereenkomst is omschreven.

2.2  Het huurtarief omvat mede normaal gebruik van verwarming, elektra en water. Indien extra verlichting en/of verwarming wordt gevraagd en toegestaan, dan wordt dit aan Huurder apart in rekening gebracht.

2.3  Over het huurtarief wordt BTW berekend (21%, 6%, 0% of vrijgesteld van BTW).

2.4  Facturatie geschiedt maandelijks vooraf. Huurder dient de rekening voor de vervaldatum te voldoen overeenkomstig de op de rekening aangegeven betaalwijze.

2.5  Het huurtarief wordt zonder enige korting of schuldvergelijking voldaan.

2.6  Het Danslokaal behoudt zich het recht voor de Huurovereenkomst te beëindigen indien Huurder niet aan de betalingsverplichting voldoet. Voordat Het Danslokaal tot opzegging overgaat, stelt zij Huurder nog in de gelegenheid om het achterstallige bedrag in één keer over te maken.

2.7  In geval sprake is van een situatie als bedoeld in lid 6, is het voor Huurder niet mogelijk nieuwe overeenkomsten aan te gaan voor gebruik van accommodatie van Het Danslokaal.

2.8  Indien Huurder het verschuldigde huurtarief na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft overgemaakt, neemt Het Danslokaal incassomaatregelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van Huurder.

3 Diensten

3.1 In het huurtarief zijn inbegrepen de volgende diensten die Het Danslokaal levert:

 1. Gebruik van professionele muziekinstallatie.
 2. Het schoonhouden van de studio toiletten, doucheruimtes en algemene ruimtes.
 3. Het openen en sluiten van de Studio, voor zover Huurder geen sleutel krijgt.
 4. De zorg voor verlichting, verwarming en (warm) water.
 5. Het onderhouden en vervangen van inventaris.
 6. Beheer/openstelling foyer .
 1. Duur/vakanties/(tussentijdse) beëindiging/wijziging

4.1  De Huurovereenkomst geldt voor de daarin vastgelegde periode en wordt na afloop niet

stilzwijgend verlengd.

4.2  Tussentijdse opzegging van de Huurovereenkomst is wederzijds mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. (Bijv. voor het beëindigen van de overeenkomst per 1 maart, moet uiterlijk 31 december schriftelijk bericht te zijn ontvangen)

4.3  Indien de Huurder slechts een deel van overeengekomen uren wil laten vervallen, geldt dit als

een opzegging met bijbehorende opzegtermijn van 3 maanden. Voor het voortzetten van overige uren zal een nieuwe Huurovereenkomst worden gemaakt, die de voorgaande Huurovereenkomst vervangt.

4.4  Het wijzigen van overeengekomen tijdstippen is alleen mogelijk na wederzijdse schriftelijke overeengekomen. Na wijziging zal een nieuwe Huurovereenkomst worden gemaakt, die de voorgaande Huurovereenkomst vervangt.

4.5  Mocht Huurder i.v.m. een vakantieperiode geen gebruik maken van de studio, dan is het mogelijk om deze uren op een ander moment op te nemen. De vakantiedata moeten wel uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk/per e-mail bekend worden gemaakt aan Het Danslokaal. (Bijv. als er op 24 december geen les is, dan moet dit uiterlijk 24 november zijn gemeld)

4.6  Het Danslokaal behoudt zich het recht voor de Studio(s) (tijdelijk) vrij te maken in onder andere de hiernavolgende situaties:

 1. Noodzakelijke wijzigingen / onderhoud(s)werkzaamheden aan de Studio(s)
 2. Calamiteiten
 3. Het algemeen belang.

4.7  Indien zich een situatie als in 4.6 genoemd voordoet, zal Het Danslokaal dit, voor zover mogelijk, tijdig, aankondigen en zich inspannen om vervangende accommodatie voor Huurder te vinden. Het Danslokaal zal aan Huurder eventuele reeds betaalde vergoeding voor het niet-genoten gebruik restitueren. Het Danslokaal is nimmer gehouden tot een vergoeding welke meer bedraagt dan het door Huurder betaalde huurtarief.

4.8  In geval van incidentele verhuur dient de overeengekomen prijs 7 dagen voorafgaand aan het gebruik te worden voldaan. Indien de tijd tussen de overeenkomst en werkelijk gebruik minder dan 7 dagen betreft, kan worden voldaan aan de balie (pin of cash) voorafgaand aan betreden van de studio.

4.8 In geval van incidentele verhuur zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:

 • Schriftelijke annulering tussen 14-21 dagen voor aanvang van de huur: 20% van de huurprijs wordt doorberekend.
 • Schriftelijke annulering tussen 4-13 dagen voor aanvang van de huur: 50% van de huurprijs wordt doorberekend.
 • Schriftelijke annulering tussen 1-3 dagen voorafgaand aan de huur: 70% van de huurprijs wordt doorberekend.
 • Niet komen opdagen op de dag van de huur: 100% van de huurprijs wordt doorberekend.

5 Staat bij aanvang en na afloop gebruik

5.1  Huurder dient iedere klacht over de staat van de Studio onmiddellijk aan Het Danslokaal mondeling bij de servicebalie, per e-mail of telefonisch (indien de service balie gesloten) is mede te delen. Indien de Huurder hiermee in verzuim blijft, wordt de ruimte geacht in goede staat te zijn geweest.

5.2  In geval van ongelukken/calamiteiten dient Huurder direct contact op te nemen met de servicebalie. De dienstdoende BHV-er zal eventueel desbetreffende hulpdiensten inschakelen.

6 Gebruik

6.1  Huurder verplicht zich de hem ter beschikking gestelde ruimte slechts te gebruiken voor de in de Huurdersovereenkomst of Offerte Incidentele verhuur genoemde activiteiten en slechts op de

daarin genoemde dagen/tijdstippen.

6.2  Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in het pand.

–  Aanwijzingen van beherend en controlerend personeel, dat zich als zodanig kan   legitimeren dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

– Huurder dient materialen ordelijk op te ruimen.

6.3  De Studio mag niet eerder worden betreden dan in de Huurovereenkomst genoemde tijd en een leider of docent van Huurder dient hierbij aanwezig te zijn.

6.4  Overschrijding van de in de Huurovereenkomst vastgestelde tijden is niet toegestaan, tenzij Het Danslokaal hierin op voorhand schriftelijk heeft toegestemd. In dergelijke gevallen wordt een rekening verstrekt voor de extra gebruikstijd.

6.5  De vloer mag slechts betreden worden met schoon schoeisel dat geschikt is voor binnengebruik en geen schade veroorzaakt aan de dansvloer(en).

6.6  Het is in alle ruimten verboden om dranken, etenswaren of versnaperingen te nuttigen en om te roken. Met uitzondering van de foyer waar eten en drinken wel is toegestaan.

6.7  Bij overtreding van artikel 6.5 en 6.6 worden de extra kosten verbonden aan het schoonmaken van de betreffende dansvloer aan Huurder in rekening gebracht; Bij overtreding van het rookverbod van artikel 6.6 worden in verband hiermee ingevolge de Tabakswet opgelegde boete(s) door de Voedsel en Waren Autoriteit aan Huurder doorberekend.

6.8  Indien wordt geconstateerd dat de Studio(s) als gevolg van het huren door Huurder meer dan normaal is verontreinigd, worden de extra schoonmaakkosten in rekening gebracht aan Huurder.

6.9  Huurder is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Danslokaal, de hem ter beschikking gestelde ruimte aan derden in gebruik te geven, dan wel gebruikstijden met derden te ruilen.

6.10  Rijwielen en andere vervoermiddelen dienen buiten het gebouw op de daartoe bestemde gelegenheden te worden geplaatst.

6.11  Dieren worden in de accommodatie niet toegelaten zonder toestemming van Het Danslokaal.

6.12  Huurder dient aanwijzingen en voorschriften, gegeven door instanties met wettelijk vastgestelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals brandweer, politie, e.d. terstond op te volgen.

6.13  Het Danslokaal staat niet in voor de openstelling van horecafaciliteiten in het gebouw. Het is Huurder zonder toestemming van Het Danslokaal verboden om in het gebouw horeca-activiteiten te ontplooien.

6.14  Huurder is zonder toestemming van Het Danslokaal niet bevoegd tot het aanbrengen van veranderingen, waaronder reclame, aan of in het gebouw.

6.15  Huurder dient in het bezit van alle vereiste vergunningen en ontheffingen te zijn die van

overheidswege vereist zijn.

7 Aansprakelijkheid

7.1  Huurder is tijdens het gebruik aansprakelijk voor aan de Studio(s) of aan de inventaris

toegebrachte schade, tenzij Huurder aantoont dat de schade buiten zijn schuld of nalatigheid is veroorzaakt. Huurder stemt hierbij voor alsdan in met het besluit van Het Danslokaal tot vaststelling van die schade.

7.2  Het Danslokaal is niet aansprakelijk voor blessures, beschadiging, verwisseling, vermissing, verlies of diefstal van zaken van Huurder en/of derden. Evenmin aanvaardt Het Danslokaal enigerlei aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Studio(s), onverminderd de aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 6:162 en volgende (onrechtmatige daad) van het Burgerlijk Wetboek. Het Danslokaal is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van derden. Huurder vrijwaart Het Danslokaal voor alle aanspraken van derden ter zake.

7.3  Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte(s) plaatsvinden.

7.4  Huurder draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. Het Danslokaal kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen. Mocht Huurder niet voldoen aan de verplichtingen ter zake, dan zal Het Danslokaal ontslagen worden van de verplichting om de afgesproken ruimte in gebruik af te staan.

7.5  Indien de Studio(s) op enigerlei wijze in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving wordt gebruikt, zal de dientengevolge opgelegde boete(s) worden (door)berekend aan Huurder.

7.6  Indien Het Danslokaal door enige oorzaak buiten zijn schuld niet in staat is om de Studio of het afgesproken gedeelte daarvan aan Huurder ter beschikking te stellen, dan zal Het Danslokaal niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor Huurder voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door Huurder reeds een aanvang is gemaakt met het gebruik van de ruimte. Huurder vrijwaart Het Danslokaal van aanspraken van derden ter zake.

7.7  Het Danslokaal heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de Studio(s) bevindende personen of zaken uit de Studio(s) te doen verwijderen, dan wel niet tot de Studio(s) te (doen) toelaten. Het Danslokaal is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor Huurder hieruit mochten voortvloeien. Huurder vrijwaart Het Danslokaal tegen alle aanspraken van derden ter zake.

8 Gebruik als “sleutelgebouw”

8.1  De Studio kan als “sleutelgebouw” in gebruik worden gegeven.

8.2  Ingeval sprake is van ingebruikneming als “sleutelgebouw” betekent dit voor Huurder de volledige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de Studio alsmede voor het openen en afsluiten van de Studio.

8.3  Het is Huurder niet toegestaan de sleutel te kopiëren of aan derden in gebruik te geven.

8.4  De kosten, welke Het Danslokaal moet maken indien Huurder de Studio na het gebruik niet of niet naar behoren afsluit komen voor rekening van Huurder.

8.5  Huurder dient de sleutel binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik te retourneren aan Het Danslokaal. Indien Huurder de sleutel niet binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik inlevert, verbeurt Huurder aan Het Danslokaal een direct opeisbare boete van € 10,00 per dag voor elke dag dat Huurder in verzuim is.

8.6 Het gestelde in lid 8.2 laat de in artikel 3 genoemde dienstverlening m.b.t. openen en sluiten onverlet.

9 Inventaris

9.1  De inventaris mag slechts worden gebruikt voor het doel waartoe deze is bestemd. Huurder dient de door hem te gebruiken inventaris tijdens het gebruik zelf te installeren en na afloop op te

bergen in de daarvoor bestemde ruimten.

9.2  Het is verboden zonder toestemming van Het Danslokaal de tot de inventaris behorende voorwerpen uit de Studio te verwijderen of daarbuiten te gebruiken.

9.3  Het is Huurder niet toegestaan om zonder toestemming van Het Danslokaal eigen voorwerpen te plaatsen in de Studio.

10 Entree, publiek en reclame

10.1  Het is Huurder toegestaan bij de door hem te organiseren activiteiten in de Studio toeschouwers toe te laten en voor de ingang entreegelden te heffen, mits hier vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door Het Danslokaal.

10.2  Huurder ziet erop toe dat de toeschouwers zich uitsluitend in de voor hen bestemde ruimten bevinden. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van de toegelaten toeschouwers.

10.3  Het is Huurder niet toegestaan meer dan 70 personen in de Studio aanwezig te laten zijn.

10.4  Het is Huurder niet toegestaan in de Studio reclame aan te brengen anders dan na schriftelijke toestemming van Het Danslokaal. Het Danslokaal kan aan de toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

11 Andere activiteiten

11.1  Het is Huurder niet toegestaan in de Studio andere dan de overeengekomen activiteiten te

organiseren of te laten plaatsvinden anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

Het Danslokaal.

11.2  Huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor de te organiseren activiteiten. Toestemming van Het Danslokaal als bedoeld in het eerste lid houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen op grond van andere regelgeving.

11.3  Het Danslokaal kan de toestemming als bedoeld in het eerste lid met onmiddellijke ingang intrekken indien in strijd met de algemene voorwaarden en/of wet- en regelgeving wordt gehandeld.

12 Niet nakomen van de voorwaarden

12.1  Indien Huurder handelt in strijd met de voorwaarden verbonden aan de Huurovereenkomst,

heeft Het Danslokaal het recht nakoming van de Huurovereenkomst te vorderen dan wel de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder enige ingebrekestelling en Huurder tot ontruiming van de Studio te noodzaken, zonder tot restitutie van het huurtarief verplicht te zijn.

12.2  De kosten, zowel in als buiten rechte, ten laste van Het Danslokaal door overtreding van Huurder van een der bepalingen van de voorwaarden, zijn voor rekening van Huurder.

 1. Boeteclausule

13.1 Indien Huurder zich, na door Het Danslokaal schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de Huurovereenkomst c.q. de in deze algemene voorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt Huurder aan Het Danslokaal, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 225,00 per dag voor elke dag dat Huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Het Danslokaal op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Deze algemene voorwaarden verhuur zijn vastgesteld door de Directie van Het Danslokaal op 1 maart 2015.